Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-83

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Климент Охридски, № 8, За: Донка Симеонова – юрисконсулт, отдел ОП, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/121.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

68279.16 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: „Избор на мобилен телефонен оператор за предоставяне на мобилни телекомуникационни услуги за ТУ - София и изнесените звена“. Предметът на поръчката е предоставяне на непрекъсната, обществена мобилна телефонна услуга чрез обществени, мобилни, наземни мрежи по стандарт GSM и UMTS за нуждите на ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ за “Корпоративна група на администрацията" на ТУ - София с прогнозиран брой абонати 443 за срок до 16 (шестнадесет) месеца или до изразходване на прогнозната стойност на поръчката в размер до 68279,16 лв. без ДДС, което от двете събития настъпи по-рано. Осъществяването на предоставената далекосъобщителна услуга, следва да бъде извършвана в съответствие със Закона за Електронните Съобщения и установените технически норми и стандарти, съответстващи на естеството на доставяната мобилна услуга.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги


Срок за получаване на офертите

27/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски № 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ – София. Офертите ще бъдат отворени на 28.04.2017 г. в 13:00 часа в гр. София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, Учебен блок 1, Заседателна зала на Академичния съвет, етаж.2

Дата на изпращане на настоящата информация

20/04/2017  (дд/мм/гггг)