Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), ул. „Дякон Игнатий” № 9, За: Юрий Краманов - главен експерт в дирекция Информационно обслужване, България 1000, София, Тел.: 02 9409695, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/565.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Подновяване на хардуерна и софтуерна поддръжка на мрежово оборудване състоящо се от устройства по външния периметър. Надграждане на функционалност"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72250000, 72263000, 72265000

Описание:

Услуги по поддържане на системи и оказване на помощ
Услуги по инсталиране на софтуерни продукти
Услуги по конфигурация на софтуерни продукти


Срок за получаване на офертите

25/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с 3(три) дни, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/04/2017  (дд/мм/гггг)