Версия за печат

BG-Дупница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

42-01-46

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261630

BG415, Община Дупница, пл. Свобода 1, За: Милена Йорданова, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 59270, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dupnitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

200000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката e “Ремонт на уличната мрежа на територията на Община Дупница през 2017г. по четири обособени позиции”. Обособена позиция 1 – "Ремонт на вътрешна улична мрежа в гр. Дупница“; Обособена позиция 2 – „Ремонт на вътрешна улична мрежа в селата на територията на Община Дупница“; Обособена позиция 3 – „Ремонт на четвъртокласната пътна мрежа“; Обособена позиция 4 – „Ремонт на централни алеи на Гробищен парк в град Дупница”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44113320, 45233252

Описание:

Пътни настилки
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

27/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 28.04.2016 г., 10:30 часа. Място за отваряне на офертите - Община Дупница, гр. Дпница, пл. "Свобода" № 1, ет. 4. Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, в досието на самата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/04/2017  (дд/мм/гггг)