Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2017-05

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130072241

BG423, Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД, ул. Болнична 15, За: Стоянка Михайлова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 408603, E-mail: mbal_pz_op@abv.bg, Факс: 034 408766

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-pz.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

18/04/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обект на поръчката са допълнителни доставки на рентгеноконтрастно средство с международно непатентно наименование /INN/ Iomeprol за нуждите на ангиографската лаборатория на МБАЛ Пазарджик АД. Лекарствения продукт е описан подробно в спецификацията, която се явява неразделна част от настоящата докуматация, по генерично наименование (INN), качествен и количествен състав, лекарствена форма и съдържание на активното лекарствено вещество.Всеки участник може да представи само едно предложение, като представи лекарствен продукт, който към момента на подаване на офертата фигурира в Приложение №2 на актуализирания ПЛС.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/04/2017  (дд/мм/гггг)