Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175779618

BG331, Второ основно училище Никола Йонков Вапцаров, ж.к.Възраждане-ІІ, За: Олга Жекова, България 9020, Варна, Тел.: 052 506416; 0882 807261, E-mail: vapcarovou@mail.bg, Факс: 052 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vtoroouvapcarov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg//vtoroouvapcarov-515/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

43000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците във Второ ОУ "Н.Й.Вапцаров" гр.Варна за учебната 2017/2018 г. по обособени позиции съгласно документацията.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници


Срок за получаване на офертите

27/04/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е по реда на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/04/2017  (дд/мм/гггг)