Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД07-0023

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, ул. Триадица № 2, За: Иван Иванов, Гергана Дамянова, България 1051, София, Тел.: 02 8119608, E-mail: pno@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1§id=39&selid=39.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хигиенни продукти и средства за почистване за нуждите на Агенция за социално подпомагане и териториалните й структури.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33700000, 39800000, 19640000, 39224300

Описание:

Продукти за лични грижи
Почистващи и полиращи продукти
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Метли и четки и други изделия за почистване на домакинството


Срок за получаване на офертите

12/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2017 г. или до достигане на максималната финансова рамка от 70 000.00 лв. без ДДС. При достигане на максималната финансова рамка, договорът се прекратява предсрочно, едностранно, без предизвестие. Възложителят/съответният териториален представител заплаща цената по банков път в срок до 20 календарни дни от приемане на доставката срещу представени: оригинална фактура, сертификат за произход и производство при всяка доставка, информационен лист за безопасност, декларация за срок на годност, приемо-предавателен протокол, инструкция за работа на български език и протокол за извършен входящ контрол без забележки. Доставката на хигиенните материали и средства за почистване ще бъде: еднократна за РДСП и периодична за ЦУ на АСП, въз основа на централизирано подадени писмени заявки от Възложителя, в рамките на максималната финансова рамка на поръчката. Съдържанието на офертите се представя в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху плика се отбелязва изрично: предметът на възлагането по ЗОП; наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 54, ал. 2 ППЗОП на 13.04.2017г. от 10:00 часа в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" №2. Неразделна част от настоящата покана са следните приложения, които са публикувани и са достъпни в електронното досие на обществената поръчка в профила на купувача на официалната интернет - страница на АСП с линк http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1§id=39&selid=39: 1. Технически изисквания (Приложение №1); 2. Техническа спецификация (Приложение №2); 3. Техническо предложение (Приложение №3); 4. Предлагани ценови параметри (Приложение №4); 5. Списък с адреси, телефони и лица за контакти на териториалните структури и ЦУ към АСП (Приложение №5); 6. Представяне на участник (Приложение №6); 7. Декларация по чл. 97, ал. 5 ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП (Приложение №7); 8. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (Приложение №8); 9. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №9); 10. Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последнaта 1 (една) година, считано от датата на подаване на офертата за възлагане с обява (Приложение №10); 11. Декларация за срок на валидност на офертата (Приложение №11); 12. Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б “в“ от ППЗОП за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение №12); 13. Проект на договор (Приложение №13).

Дата на изпращане на настоящата информация

05/04/2017  (дд/мм/гггг)