Версия за печат

BG-Бяла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530493

BG323, Община Бяла, пл. Екзарх Йосиф I № 1, За: Денис Братанов, България 7100, Бяла, Тел.: 08177 2020, E-mail: byala.rs@byala.bg, Факс: 08177 4634

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://byala.bg/home/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://byala.bg/home/index.php/info/rop-9050358/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Бяла”. Предметът на настоящата обществена поръчка включва доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Бяла. Автомобилът е необходим за осъществяване на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци на територията на Община Бяла, извършвани от Общинско предприятие „Комунални дейности и услуги“- град Бяла.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34144511

Описание:

Сметосъбирачни камиони


Срок за получаване на офертите

11/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на постъпилите оферти ще се осъществи на 12.04.2017 год. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Бяла, находяща се на адрес: гр. Бяла 7100, пл. „Екзарх Йосиф I“ № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/04/2017  (дд/мм/гггг)