Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 07-0022

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121015056

BG411, Агенция за социално подпомагане, ул. Триадица 2, За: Иван Иванов, Вержиния Даскалова, България 1051, София, Тел.: 02 9118608, E-mail: pno@asp.government.bg, Факс: 02 9861198

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.asp.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1§id=39&selid=39.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на денонощна охрана чрез технически системи за сигурност /сигнално-охранителна техника /СОТ// на административни сгради и на части от административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане за срок от 1 /една/ година /12 месеца/.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


Срок за получаване на офертите

11/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В Профила на купувача на официалния сайт на АСП е публикувано електронното досие на обществената поръчка, което съдържа: обява по чл. 187, ал. 1 във вр. с чл. 2 от ЗОП заедно с техническа спецификация; списък на територалните структури на АСП, в които се намират обекти за охрана със СОТ; проект на договор; представяне на участника и приложими декларации по ЗОП, ЗМСИП, ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - съгласно приложени образци - неразделна част от настоящата обява; образец на списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последната 1/една/ година, считано от датата на подаване на офертата, включително стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга; методика за определяне на комплексната оценка на офертите в настоящата обществена поръчка. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка в деловодството на АСП, ул. "Триадица" № 2, партер, стая № 4, гр. София. Върху опаковката се отбелязва изрично предметът на възлагането по ЗОП, адрес, телефон, факс и e - mail. Офертите не подлежат на отваряне в деловодството. Постъпилите оферти ще бъдат отворени при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 12.04.2017 г. от 10:00 в административната сграда на АСП, гр. София, ул. "Триадица" № 2.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/04/2017  (дд/мм/гггг)