Версия за печат

BG-БУРГАС

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-00-33

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0000568141424

BG341, ОП ОБЩИНСКИ ИМОТИ, УЛ. ШЕЙНОВО № 24, ЕТ. 1, ГР. БУРГАС, За: ТИНА ПИСАРОВА, СТАНИМИР МАРИНСКИ, България 8000, БУРГАС, Тел.: 056 841357, E-mail: obshtinski_imoti_bs@abv.bg, Факс: 056 841357

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://imoti.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://imoti.burgas.bg/bg/news/view/2/19.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на услуга по техническа поддръжка и експлоатация на 11 броя водни ефекти и фонтани, собственост на Община Бургас, на територията на гр. Бургас”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

10/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се подава от участник или упълномощен от него представител – лично, по пощата или по куриер, в запечатен, непрозрачен плик, на който са обозначени наименованието на поръчката, за която се подава офертата, име на участника и адрес за кореспонденция, на следния адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, ет. 1, стая № 6, ОП „Общински имоти”. Подаването на офертата се извършва от 8:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до изтичане на срока, посочен в обявата за обществена поръчка. Оферти с нарушена цялост или в незапечатена опаковка, както и оферти получени след изтичане на срока, посочен в обявата не се приемат за участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/04/2017  (дд/мм/гггг)