Версия за печат

BG-гр. Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

002

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул. „Хан Аспарух” № 36, За: Ина Маврова, България 8260, гр. Царево, Тел.: 0590 55045, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tzarevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на ново превозно средство с четири задвижващи колела за нуждите на Община Царево “.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34113000

Описание:

Превозни средства с 4 задвижващи колела


Срок за получаване на офертите

07/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Линк на публикуванта обява: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/sabirane-na-oferti-s-obyava/item/1512-obyava-za-sabirane-na-oferti-za-dostavka-chrez-zakupuvane-na-novo-prevozno-sredstvo-s-chetiri-zadvizhvashti-kolela-za-nuzhdite-na-obshtina-tzarevo

Дата на изпращане на настоящата информация

31/03/2017  (дд/мм/гггг)