Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

056

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176182033

BG421, Общинска фондация Пловдив 2019, ул. Арх. Христо Пеев № 6, За: Илияна Илиева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632970, E-mail: info@plovdiv2019.eu, Факс: 032 632970

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.plovdiv2019.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://plovdiv2019.eu/profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

65500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ГР. ПЛОВДИВ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71356200

Описание:

Услуги по оказване на техническа помощ


Срок за получаване на офертите

04/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно разпоредбата на чл. 188 ал. 2 от ЗОП, възложителят удължава срока за получаване на оферти с най- малко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по- малко от три оферти. В конкретния случай в първоначално определения срок- 30/03/2017 г. е получена една оферта. Дата и час на отваряне на офертите при условията на удължаване: 05/04/2017 г. 11:00 часа. Място на отваряне на офертите: сградата на ОФ "Пловдив 2019", находяща се в гр. Пловдив, ул. Арх. Христо Пеев № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/03/2017  (дд/мм/гггг)