Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), ул. „Дякон Игнатий” № 9, За: Миглена Белякова –главен експерт в отдел „Мониторинг, информация и комуникация“, дирекция „Координация на програми и проекти“/ Мая Тодорова - старши експерт в отдел „Мониторинг, информация и комуникация“, дирекция „Координация на програми и проекти“, България 1000, София, Тел.: 02 9409209; 02 9409313, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/530.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разработване на идейна концепция, дизайн и изготвяне на аудио-визуални рекламни формати за популяризиране на ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79341100

Описание:

Услуги по планиране, създаване и разполагане на рекламата


Срок за получаване на офертите

19/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Популяризиране на ОПТТИ чрез производство на аудио-визуални материали, развитие и поддържане на интернет страницата и медийно обслужване“, финансиран по линия на приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПТТИ.

Друга информация

В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/03/2017  (дд/мм/гггг)