Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11510-925

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, Бул. Цар Борис III № 136, За: Радослава Павлова, България 1618, София, Тел.: 02 9406432, E-mail: r.pavlova@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/37_OP.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

46130 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на координатор за участие в екипа за организация и управление на проект №BG16M1OP002-1.004-001 „Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79411000, 75112100

Описание:

Консултантски услуги по общо управление
Услуги по управление на проекти за развитие


Срок за получаване на офертите

05/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Разработване и въвеждане на методи за анализ на води, седименти и биота и дооборудване на лаборатории на ИАОС“, изпълняван по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“; Договор за безвъзмездна помощ №BG16M1OP002-1.004-0001-C01

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/03/2017  (дд/мм/гггг)