Версия за печат

BG-гр. Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

171

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 118001185

BG325, Център за спешна медицинска помощ - Силистра, ул. Петър Мутафчиев №80, За: Стилияна Стоянова, България 7500, гр. Силистра, Тел.: 086 822318, E-mail: csmpsilistra@gmail.com, Факс: 086 822285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmpsilistra.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/csmpsilistra-336/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

67000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Силистра, в т. ч. филиалите в гр. Тутракан, гр. Главиница, гр. Дулово и с. Кайнарджа, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. и със средства от Фонд „СБКО” през 2017год. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ВАУЧЕРИ ПО НАРЕДБА №11/21.12.2005 г. - Прогнозна стойност - 35000.00 без ДДС ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – ВАУЧЕРИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СБКО”. - Прогнозна стойност - 32000.00 без ДДС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

03/04/2017 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/03/2017  (дд/мм/гггг)