Версия за печат

BG-Велико Търново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000121543

BG321, Основно училище Бачо Киро, ул. Филип Тотю 20, За: Владимир Николов, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 682352, E-mail: b_kiro_school@abv.bg, Факс: 062 682352

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050767#.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050767#.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

32220 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на подкрепителна закуска за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група при ОУ „Бачо Киро“ град Велико Търново

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


Срок за получаване на офертите

05/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

29/03/2017  (дд/мм/гггг)