Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04/ 0476

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 822106665

BG423, Водоснабдяване и канализация в ликвидация ЕООД гр.Пазарджик, ул. Втори януари №6, За: инж.Димитър Мишев, България 4400, Пазарджик, Тел.: 0882 310113, E-mail: vik.pazardjik@abv.bg, Факс: 034 444023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.vikpz.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vikpz.com/page/44/obqva_sled_15.04.2016_g._po_chl._20_al._3_ot_zop.htmlvikpz.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44163200

Описание:

Тръбни фитинги


Срок за получаване на офертите

31/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документация, образците за попълване, декларации, изисквани документи и проект на договор, могат да се изтеглят от профила на купувача :http://www.vikpz.com/. Отваряне на офертите на 07.04.2017г. от 14:00ч. гр.Пазрджик ул.Втори януари №6 4-ти етаж.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/03/2017  (дд/мм/гггг)