Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

540

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120179

BG334, ТП ДГС Търговище при СИДП ДП Шумен, бул. Цар Освободител № 22, За: Пламен Лазаров, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 64850, E-mail: dgs.targovishte@dpshumen.bg, Факс: 0601 64850

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgstargovishte.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wp.me/p82os6-cGr.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на работно облекло за работници ( неполагащи им се по наредбата за облекло ), включително и за сезонни работници при ТП „ДГС Търговище” гр. Търговище към „СИДП“ ДП Шумен

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18110000, 18831000

Описание:

Работно облекло
Обувки със защитно метално бомбе


Срок за получаване на офертите

31/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията по обявената поцедура е публикувана в досието на поръчката в профила на възложителя. Отваряне и разглеждане на офертите- 03.04. 2017 г. от 10.00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/03/2017  (дд/мм/гггг)