Версия за печат

BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

171

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 118001185

BG325, Център за спешна медицинска помощ – Силистра, ул. Петър Мутафчиев №80, За: Стилияна Стоянова - главен счетоводител, България 7500, Силистра, Тел.: 086 822318, E-mail: csmpsilistra@gmail.com, Факс: 086 822285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmpsilistra.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/csmpsilistra-336/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

67000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП – Силистра, в т. ч. филиалите в гр. Тутракан, гр. Главиница, гр. Дулово и с. Кайнарджа, съгласно Наредба №11/21.12.2005 г. и със средства от Фонд „СБКО” през 2017год. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 – ВАУЧЕРИ ПО НАРЕДБА №11/21.12.2005 г. - Прогнозна стойност - 35000.00 без ДДС ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 – ВАУЧЕРИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД „СБКО”. - Прогнозна стойност - 32000.00 без ДДС

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

28/03/2017 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съдържание на офертата: 1. Оферта по образец с представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника представляващ неразделна част от самата оферта. 3. Декларации по образец от настоящата документация. 4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 6. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и настоящата документация. 7. Техническо предложение по образец. 8. Ценово предложение по образец – поставя се в отделен запечатан непрозрачен плик.Ако се участва и за двете обособени позиции следва да има отделни ценови предложения за всяка от позициите.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/03/2017  (дд/мм/гггг)