Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Дякон Игнатий“, № 9-11, За: Гергана Алексиева – ръководител Звено за вътрешен одит, България 1000, София, Тел.: 02 9409304, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/483.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Техническа помощ за подпомагане на процеса за управление на риска в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79131000

Описание:

Услуги по подготовка и изготвяне на документи


Срок за получаване на офертите

20/03/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай че в първоначално определения срок за получаване на оферти, са получени по-малко от 3 (три) оферти, на основание чл. 187, ал. 2 от ЗОП срокът ще бъде удължен с 3 (три) дни.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/03/2017  (дд/мм/гггг)