Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

400

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Милена Йорданова - Икономист обществени поръчки Ръководител звено, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65072 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на дезинфектанти, за нуждите на МБАЛ ”Д-р Тота Венкова”АД, гр. Габрово, включваща 23 /двадесет и три/ самостоятелно обособени позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти


Срок за получаване на офертите

15/03/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Средства от бюджета на лечебното заведение. 2.СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА не трябва да бъде по-малко от 30 (тридесет) календарни дни и започва да тече от крайния срок за подаване на офертите. 3. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, деловодството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово, до 16:00ч. на 15.03.2017г. 4. ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 16.03.2017г. от 10:00ч. в заседателната зала (библиотеката).

Дата на изпращане на настоящата информация

08/03/2017  (дд/мм/гггг)