Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ДАЕУ-789

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Мартина Митрева, специалист в дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492080, E-mail: mmitreva@esmis.government.bg, Факс: 02 9818787

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://e-gov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/3.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

17832 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на софтуер за откриване на уязвимости в web сайтове и web приложения, софтуер за управление на уязвимости и софтуер за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри“, обособена в три позиции: Обособена позиция 1 - „Доставка на софтуерен продукт за откриване на уязвимости в web сайтове и web приложения“; Обособена позиция 2 - „Доставка на софтуерен продукт за управление на уязвимости“; Обособена позиция 3 – „Доставка на софтуерен продукт за извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48730000

Описание:

Софтуерни пакети за защита


Срок за получаване на офертите

13/03/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Целта на обществената поръчка е защита на информацията и осигуряване на сигурността на мрежата и информационната инфраструктура в ДАЕУ чрез доставка на софтуерни продукти, позволяващи ефективното изпълнение на основни задачи като откриване на уязвимостите в web сайтове и web приложения; управление на уязвимости; извличане, сортировка и визуализация на цялата налична информация от работещи или изключени компютри. Цялата документация към поръчката, включваща обява, приложения, проект на договор и техническа спецификация, е достъпна в профила на купувача на интернет страницата на ДАЕУ на електронен адрес: http://e-gov.bg/bg/zop/zop2016 Минималните технически изисквания, на които следва да отговарят предложените от участниците софтуерни продукти, както и обемът на поръчката, срокове, условия, общите и специфични изисквания относно изпълнението, са подробно описани в документацията към обявата, част от която е и техническата спецификация. Един участник може да подаде оферта за една или повече обособени позиции. Няма ограничение в броя на обособените позиции, които се възлагат на един изпълнител. Отварянето на офертите ще се състои на 14.03.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Държавна агенция "Електронно управление", гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/03/2017  (дд/мм/гггг)