Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

426

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000056814

BG341, Община Бургас, ул. Александровска 26, За: Анелия Ангелова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288, E-mail: a.angelova@burgas.bg, Факс: 056 860912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.burgas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.burgas.bg/bg/news/details/62/29662.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22820000

Описание:

Формуляри


Срок за получаване на офертите

13/03/2017 , 17:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.03.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя. На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/03/2017  (дд/мм/гггг)