Версия за печат

BG-Ихтиман

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

235

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776299

BG412, Община Ихтиман, бул. Цар Освободител № 123, За: Даниела Митева - заместник - кмет, България 2050, Ихтиман, Тел.: 0724 82381, E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg, Факс: 0724 82550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.obshtina_ihtiman.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&obj_id=373.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е "Избор на изпълнител за разнасяне на храна със собствен транспорт до патронираните лица към отдел "Социален патронаж" на община Ихтиман". Поръчката презвижда възлагането на услуга за разнасяне на сготвена храна със собствен автомобилен транспорт до патронираните лица към отдел "Социален патронаж" при община Ихтиман. Превозването на ежедневно приготвената храна се извършва всеки работен ден по посочен от възложителя маршрут на територията на община Ихтиман и съгласуван график в зависимост от броя и местоживеенето на патронираните лица. Максималният капацитет е 100 патронирани лица. Изпълнението на поръчката обхваща населените места на територията на община Ихтиман и изпълнението й е обусловено в зависимост от местожителството на патронираните лица.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60000000

Описание:

Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци)


Срок за получаване на офертите

10/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

02/03/2017  (дд/мм/гггг)