BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

03-10-30

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Б.Николова; инж.Стефан Костов, България 1080, София, Тел.: 0887 755390; 0886 804667, E-mail: bnikolova@bdz.bg, Факс: 02 9800494; 02 8907333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/izvurshvane-na-goliam-periodichen-remont-na-2-broia-elektricheski-lokomotivi-serii-44-iili-45.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69297.52 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Извършване на голям периодичен ремонт на 2 броя електрически локомотиви серии 44 и/или 45, собственост на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50221000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на локомотиви


Срок за получаване на офертите

07/03/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и дата на отваряне на офертите: 08.03.2017 г., 13,00 ч. в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес

Дата на изпращане на настоящата информация

01/03/2017  (дд/мм/гггг)