Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9, За: Йоанна Иванова - главен експерт в отдел Обществени поръчки, дирекция Стопански дейности и управление на собствеността, България 1000, София, Тел.: 02 9409694, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/454.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на хамалски услуги за нуждите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98392000

Описание:

Услуги по преместване


Срок за получаване на офертите

15/03/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2017  (дд/мм/гггг)