Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040040

BG421, КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ул. Македония 73а, За: Севдалина Цветкова, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 276116, E-mail: jurist.south@gmail.com, Факс: 032 674130

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://south.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://south.plovdiv.bg/profil/?p=1937.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69992 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на мляко и млечни продукти, за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15500000

Описание:

Млечни продукти


Срок за получаване на офертите

28/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 01.03.2017 г от 10:00 в административната сграда на район "Южен", община Пловдив. гр.Пловдив, ул. Македония №73 а, ет. 2

Дата на изпращане на настоящата информация

21/02/2017  (дд/мм/гггг)