Версия за печат

BG-Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000757085

BG412, Детска градина Еделвайс, кв. Осем, За: Галя Цветолюбова Павлова, България 2180, Етрополе, Тел.: 0885 585746, E-mail: cdg_edelvajs1@abv.bg, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://edelvais.etropolebg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://edelvais.etropolebg.com/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58296.38 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Еделвайс” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти; Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 3: Масла и мазнини; Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция № 5: Яйца; Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа; Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива; Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях; Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата обява. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000, 15100000, 15500000, 15400000, 15200000, 03142500, 15600000, 03212000, 03220000, 15870000

Описание:

Различни хранителни продукти
Месо и месни продукти
Млечни продукти
Животински или растителни масла и мазнини
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Птичи яйца
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Картофи и сухи бобови култури
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Хранителни подправки и сосове


Срок за получаване на офертите

27/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на детската градина, гр. Етрополе, Община Етрополе, кв. Осем, всеки работен ден до 27.02.2017 г. до 17:00 часа. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 28.02.2017г. от 10:00 часа в сградата на Детска градина „Еделвайс“ – гр. Етрополе.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/02/2017  (дд/мм/гггг)