BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас Атансов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0359 45442311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0359 45444049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1483,11659.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

18000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЕРСОНАЛА НА ДВУИ И ДВПР - ГР. ТВЪРДИЦА”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000 (EA23)

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници (За пътници )


Срок за получаване на офертите

24/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/02/2017  (дд/мм/гггг)