Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10850-390

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис Трети 136, За: Радослав Станчев - ръководител на проект BG03.PDP1 Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS), Радослава Павлова - юрисконсулт в отдел Правен, България 1618, София, Тел.: 02 9406473, E-mail: r.stanchev@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/35_OP.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е “Разработване на система за обмен, събиране на данни и оценка на риска от инвазивните чужди видове в България“ и е във връзка с изпълнението на дейност №3 по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS). Като резултат от изпълнението на обществената поръчка възложителят трябва да получи разработено и внедрено в експлоатация ново Интернет базирано приложение (модул) към информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) – Интернет приложение за инвазивните чужди видове в България, което да е свързано с десктоп приложението на Националната база данни към ИС на НСМБР.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72230000

Описание:

Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер


Срок за получаване на офертите

21/02/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2017  (дд/мм/гггг)