Версия за печат

BG-ПЛОВДИВ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040070

BG421, КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН-ОБЩИНА ПЛОВДИВ, УЛ. МАКЕДОНИЯ 73А, За: Севдалина Цветкова, България 4004, ПЛОВДИВ, Тел.: 0359 32276116, E-mail: jurist.south@gmail.com, Факс: 0359 32674130

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://south.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://south.plovdiv.bg/profil/?p=1935.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69960 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на месо и месни продукти, яйца и риба за нуждите на детските ясли и детските кухни на територията на район „Южен“- Община Пловдив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15110000, 15130000, 15200000

Описание:

Месо и месни продукти
Месо
Месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани


Срок за получаване на офертите

20/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/02/2017  (дд/мм/гггг)