Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10850-389

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис Трети 136, За: Радослав Станчев - ръководител на проект BG03.PDP1 Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS), Радослава Павлова - юрисконсулт в отдел Правен, България 1618, София, Тел.: 02 9406473, E-mail: r.stanchev@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/32_OP.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е "Надграждане на мобилно приложение към информационна система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) и е във връзка с изпълнението на дейност №1 по проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS). Като резултат от изпълнението на обществената поръчка трябва да се надгради съществуващо приложение на информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИС на НСМБР) чрез извършване на промени и чрез създаване на нови функции в този компонент на информационната система.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64226000

Описание:

Услуги по предаване на данни между системи и устройства (комбинация от телекомуникационни и компютърни)


Срок за получаване на офертите

17/02/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/02/2017  (дд/мм/гггг)