Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10850-388

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831901762

BG411, Изпълнителна агенция по околна среда, бул. Цар Борис Трети 136, За: Радослав Станчев - ръководител на проект BG03.PDP1 Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS), Радослава Павлова - юрисконсулт в отдел Правен, България 1618, София, Тел.: 02 9406473, E-mail: r.stanchev@eea.government.bg, Факс: 02 9559015

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://eea.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-2017/31_OP.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69980 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е „Привеждане на данните за почви, поддържани от ИАОС, в съответствие с изискванията на Директива INSPIRE“ и е във връзка с изпълнението на проект BG03.PDP1 „Подобряване на Информационната система към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие в България (IBBIS).”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72300000

Описание:

Услуги по предаване и обработка на данни


Срок за получаване на офертите

17/02/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

10/02/2017  (дд/мм/гггг)