Версия за печат

BG-Дупница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

42-01-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261630

BG415, Община Дупница, пл. Свобода 1, За: Милена Йорданова, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 59270, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dupnitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-obp.eu/bp/Dupnitsa.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи“ по оперативна програма Региони в растеж, приоритетна ос Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

17/02/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „BG16RFOP001-1.029-0001 „Ж.к. "Бистрица" - реконструкция на уличната мрежа, тротоарите, междублоковите пространства, съоръжения за игра на деца, съоръжения за младежи“ по оперативна програма Региони в растеж, приоритетна ос Устойчиво и интегрирано градско развитие, Процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Дупница

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 20.02.2016 г., 10:30 часа. Място за отваряне на офертите - Община Дупница, гр. Дпница, пл. "Свобода" № 1, ет. 4. Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, в досието на самата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/02/2017  (дд/мм/гггг)