BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

459

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000668747

BG411, 135 СУ Ян Амос Коменски, улица Суходолска-2, №145, За: Мария Димитрова, България 1373, София, Тел.: 00359 28221913, E-mail: komenski_135sou@abv.bg, Факс: 00359 28221913

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.135sou.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.135sou.eu/procurments/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

31160 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електронна техника и бели магнитни дъски за нуждите на 135 СУ „Ян Амос Коменски”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30213100

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)


Срок за получаване на офертите

31/01/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Поръчката се финансира в изпълнение на проект: Заедно ще успеем II, съгласно договор № ДО 3-246/24.08.2016г, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, приоритетни оси 2 и 3, сключен между Министерство на образованието и науката и 135 СУ Ян Амос Коменски- гр. София

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/01/2017  (дд/мм/гггг)