Версия за печат

BG-с. Стара река

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

719

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540065

BG342, Териториално потделение Държавно горско стопанство Стара река към Югоисточно държавно предприятие ДП, Съби Димитров №1, За: инж. Неделин Недков, България 8841, с. Стара река, Тел.: 088 6092494, E-mail: dgsstarareka@uidp-sliven.com, Факс: 04552 2163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsstarareka.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsstarareka.uidp-sliven.com/procedures?cid=profile.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Стара река”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

06/02/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/01/2017  (дд/мм/гггг)