Версия за печат

BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000057097

BG341, Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36, За: инж. Златинка Кирякова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

268000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е иизвършване на строителни и монтажни работи по преустройство на съществуваща сграда на Здравна служба чрез реконструкция и промяна на предназначението й в музей, в гр. Ахтопол, Община Царево. Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация (Количествена сметка). Изпълнението на СМР ще се извършва в съответствие с одобрен инвестиционен проект, при спазване разпоредбите на част „Строителство” от ЗУТ.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45454000

Описание:

Строителни работи по преустройство


Срок за получаване на офертите

27/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отваряне на офертите: заседателната зала в сграда фронт-офис на Община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево. Дата на отваряне на офертите 30.01.2017 г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците. Представители на участника се допускат след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. В прогнозната стойност на поръчката са включени и 5 /пет/ % непредвидени разходи. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 (три) % от стойността му. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя

Дата на изпращане на настоящата информация

12/01/2017  (дд/мм/гггг)