BG-Кърджали

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

148

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108501669

BG425, МБАЛ Д-р Атанас Дафовски АД, бул.Беломорски №53, За: Снежана Карагьозова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 68241, E-mail: hospital_kj@abv.bg, Факс: 0361 68295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop.hospital-kj.com/announcement-for-offer/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е доставка на течни горива чрез зареждане на бензиностанция за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали, съгласно следните ориентировъчни количества: Дизелово гориво – 20 000 литра; Бензин А-95 – 36 000 литра; Доставката на горивата ще се осъществява чрез покупка от търговски обекти на Изпълнителя съобразно необходимостта на Възложителя. Всички търговски обекти /бензиностанции/ на участниците, където ще се извършва безкасово зареждане на горива трябва да предлагат всички течни горива, предмет на настоящата обществена поръчка. Отчитането и получаването на гориво да се осъществява с магнитни карти. Договорът с избраният изпълнител се сключва за срок от двадесет и четири месеца, считано от датата на подписване.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09100000

Описание:

Горива


Срок за получаване на офертите

19/01/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата, поставена в запечатан непрозрачна опаковка с посочен предмет на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. ”Беломорски” № 53 в указания в поканата срок и час. По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. Достъп до документацията, допълнителна информация и документи свързани с изпълнението на поръчката могат да бъдат получени на посочения интернет адрес на възложителя: http://www.hospital-kj.com/ - раздел „Профил на купувача“, към съответната процедура.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/01/2017  (дд/мм/гггг)