BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000590704

BG342, Община Твърдица, пл.Свобода 1, За: Атанас Христов Атанасов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0359 45442311, E-mail: oba_tv@abv.bg, Факс: 0359 45444049

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tvarditsa.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1483,11609.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

110905.17 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Строително – ремонтни дейности за обект СУ „Неофит Рилски", гр. Твърдица, община Твърдица, доставка и монтаж на асансьор за обект ОУ "Никола Вапцаров", с.Бяла паланка, община Твърдица” Обособена позиция № 3: "Спортни пособия" Обособена позиция № 4: "Учебни пособия и помагала"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000 (FA03) , 45421000 (FA03) , 45431000 (FA03)

Описание:

Строителни и монтажни работи (За училища )
Монтажни работи на дограма (За училища )
Работи по полагане на плочки за подови настилки и стенни облицовки (За училища )


Срок за получаване на офертите

26/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

11/01/2017  (дд/мм/гггг)