BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2017-00859-D1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1, За: Стефан Кръстанов, България 1046, София, Тел.: 02 8665043, E-mail: krstanov_zop@uacg.bg, Факс: 02 8665043

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uacg.nit.bg.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

51170 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на 35 000 л. (тридесет и пет хиляди литра) доставка на гориво с тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001% с код КН 27101943 и място на изпълнение: резервоар на Учебно-оздравителна база Семково УАСГ, Република България, община „Белица”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09135100

Описание:

Гориво за отопление


Срок за получаване на офертите

19/01/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените оферти ще се отворят на 20.01.2017 г. от 11.00 ч. в Малка заседателна зала на УАСГ с адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски”1, Ректорат, ет.2. При отвярянето на офертите могат да присъстват участниците, респективно техни управители или упълномощени представители

Дата на изпращане на настоящата информация

11/01/2017  (дд/мм/гггг)