Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-04

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, За: Донка Симеонова - юрисконсулт отдел ОП, Гана 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/zopProcedures/preview/112.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

28725.46 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ - София”, по следните обособени позиции • Обособена позиция 1: «Доставка на миещи и почистващи препарати за ТУ – София за звената в град София (Централно управление (ЦУ), ТУЕС - Младост, КЕЕ, МП ЕФТТОМ ХИМ, УЕП, Студентски общежития и столове (СОС) и ЦМС), Филиал Пловдив към ТУ – София, Факултет и Колеж Сливен към ТУ – София и ПГ по КТС в гр. Правец. • Обособена позиция 2: «Доставка на миещи и почистващи препарати за УСОБ – Семково към ТУ – София». • Обособена позиция 3: «Доставка на миещи и почистващи препарати за УСОБ Созопол към ТУ – София».

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39811110, 39811100, 39800000, 39813000, 39820000

Описание:

Диспенсери/дозатори за освежители за въздух (ароматизатори)
Освежители за въздух (ароматизатори)
Почистващи и полиращи продукти
Пасти и прахове за чистене и лъскане
Органични повърхностноактивни вещества


Срок за получаване на офертите

19/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, учубун блок 1, ет. 3, кабинет 1317 - Деловодство, ТУ-София. Офертите ще бъдат отворени на 26.01.2017 г. в 12:00 часа в гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, учубун блок 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/01/2017  (дд/мм/гггг)