Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-02

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, За: Донка Симеонова - юрисконсулт отдел ОП; Цветелина Цекова - експерт, Център за информационни ресурси, България 1000, София, Тел.: 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/110.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

42110.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е „Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София” по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ТУ-София и неговите поделения; Обособена позиция № 2: Извънгаранционен ремонт и поддръжка на компютърна и презентационна техника за нуждите на ФиК Сливен към ТУ – София. Максимална обща стойност за обособена позиция № 1: 40277,50 лева без ДДС. Максимална обща стойност за обособена позиция № 2: 1833.33 лева без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката: Договорът се сключва за срок до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на извеждането му в деловодството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или до изчерпване на финансовите средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което от двете събития настъпи по-рано.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50312300, 50320000, 50340000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на оборудване за компютърна мрежа
Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри
Услуги по ремонт и поддържане на аудиовизуална техника и оптични уреди


Срок за получаване на офертите

19/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават на адрес: гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, учубун блок 1, ет. 3, кабинет 1317 - Деловодство, ТУ-София. Офертите ще бъдат отворени на 26.01.2017 г. в 10:00 часа в гр. София, бул. Св. Кл. Охридски, № 8, учубун блок 1, етаж 2, Заседателна зала на Академичния съвет.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/01/2017  (дд/мм/гггг)