Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351795

BG423, община Ракитово, ул.Иван Клинчаров №57, За: инж.Светлана Василева - главен експерт ОП ДОУ, Категоризации и Защита на потребителите, България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2044, E-mail: rakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2253

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rakitovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rakitovo.info/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата поръчка е избор на изпълнител за доставка на пелети за нуждите на Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово. Подлежащите на доставка пелети следва да отговарят на Техническата спецификация, както следва: - Да са произведени от 100 % дървесина; - В пелетите да няма следи от пясък; - Влагосъдържание не повече от 10 %; - Съдържание на сяра не повече от 0,04 %; - Пелетите да са пакетирани в чували, в разфасовки от 15кг. - Необходими прогнозни количества: А)франко Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово – 20 (двадесет) тона. Посочените количества са прогнозни такива и необвързващи за Възложителя- могат да бъдат намалени в зависимост от нуждите на Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово. Възложителят няма задължение да заяви за доставка на избрания Изпълнител пълния размер на така посочените прогнозни количества. Всяка една доставка се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на възложителя и изпълнителя. Доставката на количествата ще се осъществява в пет дневен срок от датата на заявката на възложителя. Доставките ще се осъществяват франко Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово. Доставките се извършват само в работни дни и в рамките на работното време на обекта, но не по-късно от 16:00 часа. Място на изпълнение на доставката: А)франко Спортна зала гр.Костандово,община Ракитово – 20 (двадесет) тона. Срок за изпълнение на доставките: от 01.01.2017г. до 31.12.2017г. или изчерпване на стойността на доставките, което от двете събития настъпи по-рано. Доставките ще се извършват чрез периодично повтарящи се поръчки съобразно нуждите на възложителя, по писмени заявки, но не по-късно от 5 /пет/ календарни дни от получаване на заявката. Всяка фактура се придружава от приемо-предавателен протокол за доставката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09111400

Описание:

Горива на базата на дърва


Срок за получаване на офертите

12/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/; 2. Административни сведения/Образец №2/, заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; при участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият и от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.; 3. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/; 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 вкл. от ЗОП /Образец №4/; 5. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №5/; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/; 7. Декларация от членове на обединение /Образец №7/; 8. Техническо предложение /Образец №8/; 9.Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор /Образец №9/; 10. Ценово предложение /Образец № 10/; 11. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /Образец №11/; 12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №12/. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Ракитово, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/01/2017  (дд/мм/гггг)