Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

391

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107507217

BG322, Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Тота Венкова АД, ул. Д-р Илиев Детския №1, За: Милена Йорданова - Икономиск обществени поръчки Ръководител звено, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800253, E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com, Факс: 066 804424

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mbalgabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbalgabrovo.com/offer/2/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30520 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД по седем обособени позиции“ Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС за СПС, собственост на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

11/01/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово на 12.01.2017г. от 09:00ч. в заседателната зала (библиотеката). КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Класирането на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя ще се извърши въз основа на икономически най-изгодна оферта, на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена», на основание чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП за обособенипозиции № 1,2, 4, 5, 6, 7. За опособена позиция № 3 - Възложителя ще се извърши въз основа на икономически най-изгодна оферта, на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «оптимално съотношение качество/ цена», на основание чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП Оценката се извършва по следната формула: КОФ = 70хИО% +30 х ПС% където КОФ – комплексна оценка на офертата ПС - процент самоучастие от една претенция ИО – икономическа оценка на офертата Оценката по всеки от критериите се извършва, както следва: 1. Критерий Процент на самоучастие от всяка претенция Оценката на критерия ПС се определя по формулата: където: ПС min - най – ниския предложен от участниците процент на самоучастие от всяка една претенция ПCсъотв – предложения процент самоучастие. Забележка: Процентът самоучастие от всяка една претенция не може да бъде по-висок от 5%. 2. Критерий – ИО Оценката на критерия ИО се определя по формулата: Където Цсъотв е предложената цена за позицията в лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цmin е минималната предложена цена за позицията, в лева с ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. 1. Минимални изисквания за годноста /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност съгласно ЗОП: 1.1 Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което притежава издадени от компетентен орган /КФН/и валидни към датата на подаване на офертата: - лиценз / разрешение за извършване на застрахователна дейност; - лиценз / разрешение за съответния вид застраховка. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави копия на валидни : - лиценз / разрешение за извършване на застрахователна дейност; - лиценз / разрешение за съответния вид застраховка. - Или еквивалентен документ от правоимащата институция/организация по месторегистрация на участника, удостоверяващ възможността за упражняване на застрахователна дейност на територията на Република България

Дата на изпращане на настоящата информация

04/01/2017  (дд/мм/гггг)