BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2016-12-28-YS-UACEG

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670616

BG411, Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, бул. Христо Смирненски 1, За: Стефан Кръстанов - Експерт обществени поръчки, България 1046, София, Тел.: 02 8665043, E-mail: krstanov_zop@uacg.bg, Факс: 02 28665043

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uacg.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uacg.nit.bg/classifieds-calls/stroitelen-nadzor-2016-1/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и осъществяване на строителен надзор на обекти: Блок 11–Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София; Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

05/01/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Поръчката е в изпълнение на проект: „Обновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“, за който е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-3.003-0009-С01, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП), с референтен BG16RFOP001-3.003 – „Подкрепа за висшите училища в Република България“ на Приоритетна ос 3 на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020 г.”

Друга информация

Документите, свързани с участието в обявата, се представят от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес на възложителя: гр. София, п.к. 1046, бул. „Христо Смирненски” 1, Ректорат, ет. 2, стая 204А – Деловодство на УАСГ, с работно време от 09:00-12:00/\13:00-16:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/12/2016  (дд/мм/гггг)