Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.356

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр. Асеновград, пл.Акад. Николай Хайтов №9, За: инж. Атанас Тошев, България 4230, Асеновград, Тел.: 033 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161227fbWm688913.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166666.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ ремонт на улична мрежа в Община Асеновград, обособена в две позиции“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233142

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

12/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документация за участие: Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адреса на профила на купувача-Община Асеновград : http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20161227fbWm688913 Разяснения: Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснение по условията на обществената поръчка в срок до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти. Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/12/2016  (дд/мм/гггг)