Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-115944

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Людмил Аначков - по предмета на поръчката - 02 91451307 , Димитър Павлов - по процедурата 02 91 451517, България 1000, София, Тел.: 02 91451307, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2016-INV_13_BG.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и инсталация на специализирано устройство за защита на интернет базирани приложни среди за клиент web браузер“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000, 30200000, 30230000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Компютърно оборудване и принадлежности
Компютърно оборудване


Срок за получаване на офертите

29/12/2016 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка включва доставка на едно специализирано устройство за защита на интернет базирани приложни среди за клиент web браузер. Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 30.12 .2016 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците

Дата на изпращане на настоящата информация

22/12/2016  (дд/мм/гггг)