Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-115945

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Сава Добрев - по предмета на поръчката - 02 91451134 , Димитър Павлов - по процедурата 02 91 451517, България 1000, София, Тел.: 02 91451134, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2016-INV_12_BG.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на резервни цифрови записващи устройства за системите за видеонаблюдение на Българската народна банка по обособени позиции, както следва: - обособена позиция №1: Цифрови записващи устройства, работещи със софтуерен продукт„INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA) или еквивалент; - обособена позиция №2: Цифрови записващи устройства, работещи със софтуерен продукт „IDIP-INSPICIO”, („Videte IT“, Germany) или еквивалент“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31700000

Описание:

Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности


Срок за получаване на офертите

29/12/2016 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 30.12.2016 г. от 11:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците

Дата на изпращане на настоящата информация

22/12/2016  (дд/мм/гггг)