Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

03-10-201

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №3, За: Анелия Ангелова; Мариела Шумкова, България 1080, София, Тел.: 0884 706182; 0888 278277, E-mail: aangelova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/dostavka-na-vuglishta-obogateni-kafiavi-za-nujdite-na-bdj-putnicheski-prevozi-eood-za-otoplitelen.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

34512.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на въглища обогатени кафяви, за нуждите на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за отоплителен сезон 2016 - 2017 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09111100

Описание:

Въглища


Срок за получаване на офертите

27/12/2016 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и дата на отваряне на офертите: 28.12.2016 г., 13:00 ч. в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/12/2016  (дд/мм/гггг)