BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20161220131

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000676413

BG411, 144 СУ Народни будители, ж.к. Младост 3, ул. Бъднина № 1, За: Величка Николова, България 1712, София, Тел.: 02 8770173, E-mail: 144sou.art@144sou.bg, Факс: 02 8770173

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.144sou.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://144sou.bg/dokumentatziya-za-profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

доставка на плод, мляко и млечни произведения и/ или закуски за нуждите на учениците от I-ви до IV-ти клас в 144 СУ Народни будители

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15800000, 15850000, 15810000, 15813000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Различни хранителни продукти
Тестени изделия
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хранителни продукти, използвани за закуска


Срок за получаване на офертите

27/12/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите ще се състои на 04.01.2017г. в 10.00 ч. в дирекцията на 144 СУ „Народни будители“, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост-3“, ул. „Бъднина“№1.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/12/2016  (дд/мм/гггг)