Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

ОП-344

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.12.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831917834

BG411, Технически университет - София, бул. Св. Климент Охридски, № 8, За: инж. Емилия Николова, Донка Симеонова, България 1000, София, Тел.: 02 9652550; 02 9653906, E-mail: zop@tu-sofia.bg, Факс: 02 8683215

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.tu-sofia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.tu-sofia.bg/ZopProcedures/preview/109.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е „Упражняване на строителен надзор по реда на Закона за устройство на територията при изпълнение на СМР в обхвата на инвестиционен проект за основно обновяване на ограждащите конструкции на учебен блок № 3, системата за осветление на учебен блок № 3 и модернизация на образователния процес чрез изграждане на съвременни системи за вентилация и осветление в 2 лекционни аули в блок № 3 и 4 лекционни аули в блок № 1 на Технически университет–София, по проект BG16RFOP001-3.003-0012-С01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“. Целта на възлаганата поръчка е гарантиране на законосъобразно изпълнение на всички СМР по проекта на Възложителя и въвеждане в експлоатация на строежа, във връзка с издаденото разрешение за строеж. В обхвата на обществената поръчка попадат учебен блок 1 и учебен блок 3. Сградите са публична държавна собственост, ТУ-София е собственик на двете сгради. Съгласно класификацията в Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и двете сгради са от категорията „сгради за обществено обслужване“ в областта на образованието и науката. Изпълнителят извършва надзор по време на строителството върху всички видове СМР, които се изпълняват на строежа от строител, избран за изпълнител на СМР по реда на ЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

06/01/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на проект BG16RFOP001-3.003-0012-С01 „Подобряване качеството на образователната среда в ТУ-София за водещите приоритетни професионални направления 5.3 "Комуникационна и компютърна техника" и 5.13 "Общо инженерство" чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1“. Проектът се осъществява в рамките на процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Друга информация

Офертите се подават на адрес гр. София, бул. Св. Климент Охридски No 8, учебен блок 1, ет.3, каб.1317 - Деловодство, ТУ – София. Офертите ще бъдат отворени на 09.01.2017 г. в 10:00 часа в гр. София,бул. Св. Климент Охридски, No 8, Учебен блок 1, Заседателна зала на Академични съвет, етаж.2. Участниците следва да имат предвид, че съгласно Заповед на Ректора на ТУ – София дните от 27.12.2016 г. до 30.12.2016 г., включително, са обявени за неработни дни за работещите в ТУ - София. През периода от 24.12.2016 г. до 02.01.2017 г. няма да се приемат оферти и няма да се дават разяснения по условията на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/12/2016  (дд/мм/гггг)